I Przegląd Gazetek Szkolnych Doliny Strugu

21 lutego 2017
RTRP Dolina Strugu wspomaga inicjatywy mieszkańców.

We współczesnym świecie zdominowanym przez kulturę obrazkową coraz mniej osób sięga po książkę czy gazetę. Wyniki kolejnych badań poziomu czytelnictwa oraz stopnia zrozumienia przeczytanych tekstów jedynie potwierdzają ogromny regres w tej dziedzinie życia. Niepokój naukowców, pedagogów i nauczycieli budzi szczególnie ogromny spadek liczby przeczytanych książek wśród najmłodszych pokoleń. Wobec tych zagrożeń współczesności, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tyczynie oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zorganizowały I Przegląd Gazetek Szkolnych Doliny Strugu, do udziału w którym zaprosiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn. Głównymi celami Przeglądu były: popularyzacja i kultywowanie tradycji wydawania gazetek szkolnych, wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania pracą dziennikarza oraz doskonalenie warsztatu i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i kulturalnych wśród młodzieży. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Gazeta Codzienna „Nowiny” oraz Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 9 redakcji gazetek szkolnych. Były to: „Jedynka” ze SP nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, „Motyl” ze SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej, „Na Dolnej” ze SP im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, „Szkolne Echo” ze SP im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza z Nowego Borku, „Trójkowe Nowinki” ze SP nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, „Wesoła Szkoła” ze SP im. Stanisława Staszica w Tyczynie, „Wokół Nas” ze SP im. Wojska Polskiego w Borku Starym, „Wokół Nas” ze SP im. Jana Kantego w Grzegorzówce oraz „Żaczek.pl” ze SP w Kielnarowej. Nadesłane wydawnictwa oceniało Jury w składzie: dr Zofia Brzuchowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, literaturoznawca i krytyk literacki, Stach Ożóg – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, poeta, aktor, recytator, malarz i rzeźbiarz oraz Anna i Jakub Hellerowie – dziennikarze „Kuriera Błażowskiego”.

Uroczyste podsumowanie I Przeglądu Gazetek Szkolnych Doliny Strugu odbyło się 15 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tyczynie. W tym dniu spotkanie swoją obecnością uświetnili m.in.: burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Skowroński, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej i wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyczynie Elżbieta Baran, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie Zofia Matys, dyrektorzy szkół uczestniczących w Przeglądzie, nauczyciele – opiekunowie gazetek oraz uczniowie – przedstawiciele poszczególnych redakcji.

Uroczystość, którą poprowadzili Alicja Kustra i Adam Janiec, zgromadziła również nauczycieli i społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej w Tyczynie, którzy w obecności dyrektor Zofii Międlar-Mruk oraz wicedyrektor Barbary Stempniowskiej wysłuchali podsumowania tegorocznej edycji imprezy. Szczegółowego omówienia zgłoszonych do Przeglądu wydawnictw dokonali: przewodnicząca Jury dr Zofia Brzuchowska oraz Stach Ożóg. Komisja po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac, biorąc pod uwagę m.in.: różnorodność i oryginalność ich tematyki, formy wypowiedzi dziennikarskiej, szatę graficzną i estetykę pism, poprawność edytorską oraz poprawność stylistyczna, gramatyczną i ortograficzną publikowanych tekstów, postanowiła zgodnie z ideą Przeglądu nie dzielić redakcji według kolejności miejsc, ale każdemu zespołowi przyznać okolicznościową statuetkę za udział w imprezie, dyplom uznania oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Członkowie Jury zgodnie uznali, że zwycięzcami są wszystkie zespoły redakcyjne uczestniczące w I Przeglądzie Gazetek Szkolnych Doliny Strugu.

Spotkanie zakończył występ Stacha Ożoga zatytułowany „Wokół słowa poetyckiego…”, w którym artysta zaprezentował kilka znanych wierszy polskich poetów we własnej interpretacji. Prezentacja miała charakter mini warsztatów aktorskich dla publiczności, a kilkoro uczniów mogło wcielić się w role bohaterów wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.

 

Adam Janiec

nauczyciel j. polskiego w SP Tyczyn

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej

Szkolenia na instalatora systemów OZE

28.05.2018 12:13
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.