Inkubator Instytucjonalny

Szkolenia (edukacja)

W ramach oferty szkoleń Inkubatora Instytucjonalnego przewiduje się przeprowadzenie kilkudniowych modułów szkoleniowych adresowanych do: gospodarstw rolnych, przedsiębiorców oraz do gospodarstw agroturystycznych. Przedmiotem szkoleń będą zagadnienia dotyczące:

— produkcji ekologicznej;

— wytwarzania produktów lokalnych;

Tematyka szkoleń będzie dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień związanych z udoskonalaniem produkcji i przetwarzania żywności oraz innych produktów lokalnych i regionalnych. Ponadto działania szkoleniowe będą służyły podnoszeniu wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości oraz marketingu i promocji (ze szczególnym uwzględnieniem produktów turystycznych).

 

Doradztwo

Usługi doradcze świadczone będą w zakresie dotyczącym podejmowania przedsięwzięć

związanych z:

— produkcją żywności (w tym głownie ekologicznej lub produktów lokalnych i regionalnych);

— produkcją rzemieślniczą dotyczącą wyrobów lokalnych i regionalnych;

— przetwórstwem produktów spożywczych;

— rozwijaniem działalności gospodarczej;

— udoskonalaniem i rozszerzaniem kanałów dystrybucji i marketingu produktów.

W trakcie realizacji programu nie przewiduje się odpłatności od podmiotów korzystających z usług doradczych.

 

Certyfikacja

W ramach programu przewiduje się wspieranie w pozyskaniu przez gospodarstwa rolne

certyfikatów gospodarstw ekologicznych. Ponadto przewiduje się wydawanie następujących

certyfikatów:

— certyfikat producenta żywności ekologicznej „Doliny Strugu” (120 certyfikatów);

— certyfikat produktu i wyrobu ekologicznego „Doliny Strugu” (60 certyfikatów);

— certyfikat producenta wyrobów lokalnych „Doliny Strugu” (20 certyfikatów);

— certyfikat wyrobu lokalnego lub wyrobu regionalnego „Doliny Strugu” (40 certyfikatów);

— certyfikat przetwórcy lokalnych produktów według tradycyjnych receptur „Doliny Strugu”

(20 certyfikatów);

— certyfikat Gospodarstwa Agroturystycznego „Doliny Strugu” (30 certyfikatów).

Przy wspieraniu gospodarstw rolnych w dochodzeniu do kwalifikowanego certyfikatu gospodarstwa ekologicznego przewiduje się:

— wsparcie finansowe w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia przez gospodarstwo okresu przejściowego;

— wsparcie finansowe w zakresie uzyskiwania kwalifikowanego certyfikatu gospodarstwa ekologicznego;

— pomoc w dostosowaniu odpowiednich metod zabiegow agrotechnicznych do potrzeb produkcji ekologicznej.

 

Promocja i marketing

Działania promocyjne obejmują:

1) degustację produktów,

2) reklamę w prasie,

3) reklamę w radio;

4) reklamę w telewizji;

5) ulotki,

6) promocję na stronach WWW (zakłada się zamieszczenie na stronie Internetowej oferty obejmującej co najmniej 40 sklasyfikowanych i ustandaryzowanych usług turystycznych);

7) billboardy reklamowe;

8) konferencję naukową z publikacją.

 

Pozyskiwanie kapitału

W ramach programu przewiduje się wspieranie przedsiębiorstw w pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwój. Bezpośrednio ze środków Programu dotacjami wspartych zostanie 6 przedsiębiorstw (wybrane na podstawie badania rynku branże to: przetwórstwo owoców, przetwórstwo warzyw, przetwórstwo miodu, regionalne rzemiosło artystyczne, produkcja pieczywa, produkcja wody z jodem), a kolejne 25 objętych zostanie pomocą w aplikowaniu o środki m.in. z PROW, RPO lub innych programów, które będą realizowane w perspektywie finansowej po roku 2013.

W przypadku wskazanych 6 przedsiębiorstw każde z nich otrzyma dotację w wysokości 300 tys. CHF oraz objętych zostanie wsparciem indywidualnym przede wszystkim w zakresie przygotowania szczegółowych biznes planów. Dalsze 25 przedsiębiorstw uzyska pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w celu ubiegania się o dotacje z innych źródeł. Założono, że całkowity koszt (nie obejmujący 6 bezpośrednich dotacji dla MŚP) wynosi 3 220,00 CHF na jedno przedsiębiorstwo, w ramach tej kwoty uwzględniono koszty sporządzenia niezbędnych dokumentów.

 

Tworzenie struktur

Przewiduje się utworzenie w wyniku realizacji Programu dwóch klastrów. Pierwszy klaster

obejmował będzie:

— gospodarstwa agroturystyczne;

— instytucje urlopu duchowego.

Utworzona struktura zajmowała się będzie koordynowaniem oferty „Urlopu duchowego”

(przygotowanie odpowiedniego programu pobytu w Dolinie Strugu, zinwentaryzowanie i efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zaplecza noclegowego, ścieżek pieszych i rowerowych, interesujących atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych) i spełniała będzie funkcję centrum informacyjnego o ofercie regionalnej. Klaster współpracował będzie z co najmniej 10 biurami turystycznymi.

Drugi klaster obejmował będzie:

— gospodarstwa rolne, które wytwarzają własne produkty lokalne i regionalne;

— MŚP związane z przetwórstwem owoców, warzyw i miodu.

Utworzona struktura służyła będzie przede wszystkim rozwojowi współpracy pomiędzy producentami warzyw, owoców oraz miodu a podmiotami, które wykorzystywać będą te surowce we własnym przetwórstwie.

Zapleczem infrastrukturalnym zachęcającym do współpracy będzie stworzona powierzchnia magazynowa – przechowalnicza. Będą w niej składowane w odpowiednich warunkach, zapewniających lepszą trwałość, owoce, warzywa i miód, które indywidualnie lub razem, w większych ilościach, będą mogły być sprzedawane zainteresowanym odbiorcom, w tym lokalnym przetwórcom, którzy ze względu na lokalizację magazynu będą mogli zredukować koszty transportu surowca i skrócić czas dostawy. We wskazanym magazynie – przechowalni możliwe będzie przechowywanie surowców.

 

Budowanie marki

Przewiduje się zbudowanie i wykreowanie Marki „Doliny Strugu”, tak aby była ona rozpoznawalna zarówno w odniesieniu do produktów spożywczych i lokalnych dobrej jakości, jak i w zakresie oferty turystycznej. Marka kojarzyć ma się z wysoką jakością, walorami zdrowotnymi oraz naturalnością produktów i usług, które będą nią oznaczone.