Tyczyn

Program Operacyjny Polska Wschodnia szansą dla klastra Turystycznego mikroregionu "Dolina Strugu"

18 stycznia 2016
W trakcie listopadowego spotkania członków klastra turystycznego mikroregionu "Doliny Strugu" omawiano możliwości jakie niesie POPW.

Tematem spotkania było omówienie jednego z działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, związanego z tworzeniem wspólnych produktów (sieciowych), w tym produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji  wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Ponieważ  taką inteligentną specjalizacją jest m.in. turystyka, Pani Monika Szymańska omówiła szczegółowo zasady i możliwości, ale również ograniczenia, w zakresie pozyskania dotacji w ramach tego działania.

Celem tego działania  jest stworzenie zachęty dla MŚP do oparcia ich rozwoju o wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej, w tym np. wykorzystania walorów turystycznych. Celem projektów składanych do dofinansowania jest również stworzenie kompleksowego pakietu ofertowego, którego poszczególne elementy stanowić będą podstawę działalności gospodarczej zaangażowanych MŚP.

Podstawowe wymagania dotyczące projektów to:

-    projekt musi obejmować inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

-    może również dotyczyć rozwoju aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

-    zakłada się opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;

-    wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum);

-    konieczne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych rdzeni produktu będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej;

-    minimalny udział wydatków inwestycyjnych w kosztach kwalifikowalnych – 80%,

-    minimalny udział wydatków inwestycyjnych stanowiących rdzeń produktu oraz podstawę tworzenia jego marki – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;

-    maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z budową miejsc noclegowych – 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;

-    utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, w szczególności stanowiących alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie;

-    skala oddziaływania produktu powinna być co najmniej ponadregionalna, tzn. popyt na utworzony produkt powinien w dużej mierze być generowany spoza regionu, na terenie którego produkt został utworzony, uzyskanie niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, uzgodnień, pozwoleń itp.

-    minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 20 mln PLN.

Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24.08.2017 09:59
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Propozycje na aktywne lato!

01.06.2017 11:24
Szukasz pomysłu, jak aktywnie spędzić czas w Dolinie Strugu? My przypominamy i podpowiadamy!

Wielkanoc 2017

13.04.2017 11:56

Wyprawa przez Kanadę za 25 zł!!

16.03.2017 09:56
Rzeszowski oddział PTTK organizuje bardzo ciekawy rajd, który w większości przebiegał będzie po Dolinie Strugu.

Rolnictwo Ekologiczne

10.03.2017 14:59
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.